Avsnittstagg: ABT-U 07

ABT-U 07: Avsnitt 1

Varför ABT-U 07? OBS! Används när en väsentlig del av projekteringen ligger på underentreprenören Etablerat arbetssätt framtaget av en rad av branschföreningar Finns färdiga kontraktsmallar Finns branschspecifika tilläggsavtal STÄLLNING 19 (f d ABSE 2002) PLATT 17 (Våtrum) PEFLEV 07 (Pålning) RÄCKE 18 OBS! Du hittar ABT-U 07-dokumentet om du klickar på ”Material” högre upp på sidan.

ABT-U 07: Avsnitt 17

Tillägg 12, 13 & 14 Hävning av kontrakt Ytterligare en punkt som ger beställaren rätt att häva finns i listan i §1 (ABT 06 kap. 8): Beställaren får häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten, om entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivaren. Det …

ABT-U 07: Avsnitt 17 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 18

Allmänna hjälpmedel och arbeten Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar beträffande allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten gäller följande: Entreprenören får använda anlagda och körbara ytor i den mån detta inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan tillhandahålls av annan part. Detta gäller även körbar tillfällig väg till bod samt underhåll av …

ABT-U 07: Avsnitt 18 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 3

Ändring 1 Kontraktshandlingar Rangordningen vid motstridiga uppgifter i ABT 06 kap. 1 §3 är förändrad (ABT-U 07 punkt 2) Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning Kontrakt Ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter ABT-U 07 ABT 06 Beställningserkännande Beställning Anbudshandlingar Förfrågningsunderlaget Övriga handlingar

ABT-U 07: Avsnitt 19

Allmänna hjälpmedel och arbeten 28.a – Entreprenören tillhandahålls städning av sådan personalbod, toalett och stämpelursbod som han tillhandahålls 28.b – Entreprenören städar kontor, verkstads- och förrådsbod som han använder 28.c – Entreprenören tillhandahålls allmän renhållning. Entreprenören tillhandahålls uppsamlingsställe för avfall invid byggnad och vid verkstadsbod samt bortforsling av avfall. Entreprenören svarar dock för omhändertagande och …

ABT-U 07: Avsnitt 19 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 4

Ändring 1 Kontraktshandlingar Praktisk betydelse ABT-U 07 måste finnas med som handling för att den ska ha en juridisk betydelse vid motstridigheter bland kontraktshandlingarna ABT-U 07 rankas högre än ABT 06. Om den inte gjorde det skulle inte ändringarna/tilläggen av/till ABT 06 gälla

ABT-U 07: Avsnitt 5

Tillägg 1 Undersökningsplikt Entreprenören är skyldig att före kontraktsarbetenas påbörjande skaffa sig erforderlig kännedom om vilka förhållanden som då kommer att råda inom det område som berörs av entreprenaden (ABT-U 07 punkt 3) Praktisk betydelse: Också underentreprenören behöver skaffa sig kännedom om det område där han är involverad. Detta för att han inte ska kunna …

ABT-U 07: Avsnitt 5 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 6

Tillägg 2 Organisation Parterna måste informera varandra om vem som har utsetts till ombud och vilken behörighet denne har (ABT-U 07 punkt 4) Om ombud inte har utsetts kan man utgå från att beställarens chef på arbetsplatsen samt entreprenörens arbetsledare har behörighet att avtala och ge anvisningar som påverkar entreprenaden. De får däremot inte fatta …

ABT-U 07: Avsnitt 6 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 7

Tillägg 3 & 5 Organisation Alla personer på arbetsplatsen ska kunna legitimera sig och bära namnbricka eller ha namn/arbetsgivare synligt på kläder e d (ABT-U 07 punkt 5) Vid brott mot denna regel har beställaren rätt att ta ut ett vite om 500 kr per person och dag (ABT-U 07 punkt 8) Praktisk betydelse:Man ska …

ABT-U 07: Avsnitt 7 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 8

Tillägg 4 Garantitid Garantitiden enligt ABT 06 kap. 4 § 7 får inte vara längre än den som finns mellan huvudbeställaren och dennes entreprenör (ABT-U 07 punkt 6)

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.